Hållbarhetsinformation

Hållbarhet påverkar
den finansiella marknaden

Hållbarhetsinformation

Hållbarhet är en viktig fråga och påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning.

Vi har en skyldighet att alltid agera i enlighet med kundens bästa intresse, vilket därmed innefattar att vara transparenta med hur vi beaktar hållbarhetsrisker för att du som kund ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.

Här hittar du därför information om hur vi på Ganthor arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer, samt med att integrera det i vår rådgivning till dig som kund.

Ganthor AB - Två kollegor som står och pratar med varandra på kontoret

Försäkringsförmedling

Begreppet hållbarhet omfattar miljö-, sociala- och företagsstyrningsaspekter (ESG), och för att styra kapitalflöden mot hållbara investeringar tar EU:s disclosure förordning avstamp i två centrala delar; hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer.

Med hållbarhetsrisker menas miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser som kan påverka en viss verksamhet- och därmed värdet i din investering negativt. Hållbarhetsfaktorer syftar till att kartlägga det omvända, dvs verksamheternas och därmed dina investeringars (ev.) negativa inverkan på t.ex i miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

När vi distribuerar försäkringar (kapital- och pensionsförsäkringar) och ger råd om finansiella placeringar inom försäkring kommer vi därför fråga dig om dina hållbarhetspreferenser.

Är det viktigt för dig att produkterna du investerar i beaktar hållbarhet kommer du även kunna uppge vilken/vilka grupp/-er (miljömässiga, sociala eller hållbarhetsfaktorer) du vill ska prioriteras, samt till hur stor del du vill att det beaktas i vår rådgivning.

Förutsättningarna är dock något begränsade ännu, men i takt med nya/utvecklade standarder (taxonomier) och en allt mer harmoniserad hållbarhetsrapportering i försäkrings- och finansbranschen kommer möjligheterna att integrera detta i vår försäkringsdistribution bli allt bättre. Vår ambition är därför att fortsatt utveckla vårt arbete så att hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer framöver blir en naturlig del av den s.k lämplighetsbedömning vi utför, i syfte att hitta de produkter som är lämpliga utifrån just din situation och dina önskemål.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I nuläget påverkas inte ersättningspolicyn till våra försäkringsförmedlare av vårt hållbarhetsarbete.

Investeringsrådgivning

Som anknutet ombud till Addeqt AB omfattas vi av deras hållbarhetsförklaring avseende den del av vår verksamhet som utgör investeringsrådgivning. För att läsa mer om Addeqt:s arbete med hållbarhet, se

https://www.addeqt.com/juridik.html