GDPR

Vi skyddar dina
personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter

Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik och innehav.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett Dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. I detta dokument beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Varifrån samlar vi personuppgifter?

Dig själv – Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med avtalsskrivningar, genomför ett köp, kontakt med oss, eller vid användning av våra tjänster.

Informationstjänster – Vi hämtar viss information från externa informationstjänster, t.ex. samkör vi ditt personnummer mot offentliga register för att säkerställa att dina registrerade uppgifter är korrekta och uppdaterade.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi hanterar relaterar till följande kategorier (med exempel inom parentes):

Grundläggande personuppgifter (personnummer, namn, kontaktuppgifter, ID-nummer).

Bedömning och klassificering (enligt regler kring penningtvätt, värdepappershandel eller skattskyldighet i USA).

Avtal (all typ av information kopplad till avtal såsom kund-, rådgivnings- och portföljförvaltningsavtal samt fullmakter).

Finansiella transaktioner (Värdepappersaffärer).

Kommunikation (via brev och E-post.

Mottagare som vi delar information med

Vi delar i förekommande fall information, inklusive personuppgifter med vissa mottagare. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd.

Leverantörer - I samband med att vi tecknar försäkring och-/eller tecknar avtal med depåinstitut så måste vi dela dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.

Tjänsteleverantörer - För att uppfylla ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Ganthor, t.ex. programleverantörer. Vi köper tjänster från bland annat Strukturinvest, Fortnox, Kapell och Hogia. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Leverantörer - I samband med att vi tecknar försäkring och-/eller tecknar avtal med depåinstitut så måste vi dela dina personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än de vi behöver för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som olika lagar eller myndighetsbeslut kräver att vi samlar in.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter – Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Begära rättelse – Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.

Radering samt begränsning – Du kan begära radering eller en begränsning av dina uppgifter under viss begränsning.

Direktmarknadsföring – Du har även rätt att, när som helst. Motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarkandsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss genom att klicka på avregistrera länk i utskicket eller kontakta oss via info@ganthor.se.

Tillgång till dina personuppgifter – Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Begära rättelse – Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av uppgiften.

Radering samt begränsning – Du kan begära radering eller en begränsning av dina uppgifter under viss begränsning.

Direktmarknadsföring – Du har även rätt att, när som helst. Motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarkandsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss genom att klicka på avregistrera länk i utskicket eller kontakta oss via info@ganthor.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla krav i lagar och beslut av myndigheter.

Om du avslutar en produkt eller tjänst hos Ganthor behöver vi spara en del av dina personuppgifter som är kopplade till den produkten eller tjänsten under en viss tid. VI behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i minst fem år och högst tio år för att uppfylla regler kring bland annat penningtvättslagen samt bokföringslagen.

Mer information

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att
kontakta oss på info@ganthor.se eller ringa oss på 040-616 40 90 för Ganthor AB eller 040-617 12 80
för Ganthor Ekonomi AB.

Du kan också kontakta vår klagomålsansvarige eller tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, för eventuella klagomål rörande behandlingen av dina personuppgifter. Vår klagomålsansvarig är Daniel Ganton och kontaktas på daniel.ganton@ganthor.se och till tillsynsmyndigheten på www.datainspektionen.se.